Webstore
Thailand National 2011 PDF Print E-mail
Written by Yoyothailand Team   

Schedule

 ตารางการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554

 10:30 น.
 ลงทะเบียน
 11:00 น.
 Speed Challenge รอบคัดเลือก
 11:30 น.
 การแข่งขัน Weakhand Throwdown
 13:00 น.
 การแข่งขัน Freestyle รอบคัดเลือกช่วงที่ 1
 14:00 น. Speed Challenge รอบ 16 คนสุดท้าย
 14:30 น.
 การแข่งขัน Freestyle รอบคัดเลือกช่วงที่ 2
 15:30 น.
 Speed Challenge รอบ 8 คนสุดท้าย
 16:00 น.
 การแข่งขัน Freestyle รอบคัดเลือกช่วงที่ 3
 17:00 น. การแข่งขัน Loop the Loop

 

 

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554

 11:00 น.
 การแข่งขัน Sport Ladder (S1)
 12:40 น.
 Speed Challenge รอบ 4 คนสุดท้าย
 13:00 น.
 การแข่งขัน Freestyle รอบชิงชนะเลิศ ช่วงที่ 1
 14:30 น. การแข่งขัน Freestyle รอบชิงชนะเลิศ ช่วงที่ 2
 16:00 น. การแข่งขัน Freestyle รอบชิงชนะเลิศ ช่วงที่ 3
 17:00 น. Speed Challenge รอบชิงชนะเลิศ
 17:10 น. การแข่งขัน Long Sleeper
 17:30 น. ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศทุกประเภท

 

 

* อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตามความเหมาะสม

** ตารางการแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งผู้เข้าแข่งขันควรเข้ามาตรวจสอบก่อนวันเริ่มแข่งขันอีกครั้ง

  
Copyright © 2019. Yoyothailand.com. Designed by Shape5.com